ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ В РОЗРІЗІ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА – ГАРМОНІЗАЦІЯ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ В РОЗРІЗІ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА – ГАРМОНІЗАЦІЯ  З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Згідно із Додатком ХХХ до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Україна зобов’язується імплементувати до свого законодавства положення 26 директив та 3 регламентів ЄС. Адаптація законодавства ЄС до законодавства України відбудеться у таких секторах як: управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики, якість атмосферного повітря, управління відходами та ресурсами, якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище, охорону природи, промислове забруднення та техногенні загрози, зміну клімату та захист озонового шару, генетично модифіковані організми.

У 2017 році прийнято Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», що дає можливість втілити прогресивну, оновлену та проєвропейську модель оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог Директиви 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація). На виконання норм зазначеного Закону України прийнято низку підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на його реалізацію.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р схвалено Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року. Положення цієї стратегії визначили цілі та принципи політики у цій сфері відповідно до зобов’язань України за Угодою про асоціацію. Наразі здійснюється робота над розробкою нового законодавства – Національного плану дій щодо управління відходами. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження національного переліку відходів» доопрацьовується з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади. Презентовано електронний сервіс «Ecomapa.gov.ua». Цей сервіс включає інтерактивну мапу сміттєзвалищ України та мобільний додаток із функцією он-лайн сповіщення про виявлені сміттєзвалища.

З 1 січня 2018 року вступила у силу правка до закону «Про відходи». Це нововведення у національному законодавстві забороняє захоронення неперероблених відходів. Відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Україна має зобов’язання протягом найближчих років щодо впорядкування національного законодавства у сфері  поводження з відходами. Також Україна взяла на себе зобов’язання із приведення національного законодавства у відповідність до європейських вимог.

Згідно зі змінами у законодавстві, які вступили у силу з 2018 року, органам місцевого самоврядування заборонено захоронення неперероблених побутових відходів на полігонах. Тому міста і села мають забезпечити сортування сміття за видами для переробки та утилізації.

Щоб зменшити захоронення побутового сміття, місцеві ради повинні дотримуватися таких вимог законодавства:

1) Встановити 4 окремих контейнери для скла, пластику, паперу та змішаних побутових відходів у кожному селі, селищі, місті чи об’єднаній громаді.
2) Передавати цінні компоненти відходів тим підприємствам, що їх повторно використовують або переробляють.
3) Побудувати на рівні областей сміттєпереробні комплекси, які включатимуть сміттєсортувальні лінії, компостування органіки (для перетворення її у добрива та отримання біогазу) та сучасні полігони для захоронення відходів. Такі полігони не можна повторно використати чи переробити.

Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р була схвалена Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року. Проблема, на розв’язання якої спрямована ця Стратегія, полягає у необхідності вирішення критичної ситуації. Така ситуація склалася з утворенням, накопиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням відходів і характеризується подальшим розвитком екологічних загроз. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 313 була утворена Координаційна рада з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року. Координаційна рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України. Координаційна рада утворена на період до 2030 року для забезпечення узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері поводження з відходами.

ПРОМИСЛОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ ТА ПРОМИСЛОВІ ЗАГРОЗИ

8 листопада 2017 року прийнято розпорядження КМУ № 796-р «Про Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок». Розпорядження спрямовано на поступове та неухильне скорочення викидів діоксиду сірки (SO2), оксидів азоту (NOx) та речовин у вигляді суспендованих твердих частинок від великих спалювальних установок. Загальна номінальна їх теплова потужність становить 50 і більше МВт. Також прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 616-р «Про схвалення Концепції реформування державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища України». У зв’язку з цим відбувається процес реформування Державної екологічної інспекції. Відбувається це  шляхом ліквідації останньої та створення нового органу — Державної природоохоронної служби України. Державна природоохоронна служба України є єдиним контролюючим органом у сфері довкілля. Наразі відбувається процес передачі цьому органу всіх контрольних функцій, врахування в його компетенції вимог Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди, Директиви 2008/50/ЄС, а також здійснення функції екологічного моніторингу.

З метою імплементації положень Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) продовжується робота над розробкою проекту Закону України «Про систему природоохоронних дозволів».

ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Проведено аналіз відповідності існуючої мережі спостережень вимогам Директиви 2008/50/ЄС та Директиви 2004/107/ЄС. Розпочато роботу із вдосконалення порядку розміщення постів спостережень за якістю повітря. Триває робота над розробкою проекту розпорядження КМУ «Про державну систему моніторингу повітря». Також розробляється проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування державної системи моніторингу довкілля». Розроблено проект наказу МВС «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу за вмістом миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних речовин в атмосферному повітрі». Окрім цього розроблено проект наказу МВС «Про затвердження Порядку встановлення зон та агломерацій за рівнем забруднення атмосферного повітря та їх класифікації».

Заповніть форму